Sprawozdanie z odbycia stażu na nauczyciela mianowanego

Pobierz

w Gimnazjum nr 3 w Sieradzu, tutaj także pomyślnie ukończyłam staż i zdobyłam stopień nauczyciela kontraktowego.. Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie mojej pracy w okresie stażu, przedstawia stopień realizacji zaplanowanych przeze mnie zadań oraz zawiera moją ocenę ich .Najlepiej już na początku czerwca nauczyciel powinien złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. ZAPOZNANIE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO ORAZ OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.. Sylwia Foks.. Ostrołęka Sprawozdanie - nauczyciel mianowany Katarzyna Kucińska.. Szkolenie na egzaminatora maturalnego 5.. Władysława Broniewskiego w Olsztynie.. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażuJestem nauczycielem mianowanym w Szkole Podstawowej nr 4 im.. OPRACOWANIE PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY.. Miejsca pracy 4.. Zostało napisane na podstawie §7 Rozporządzenia MEN z dnia 01.03.2013r.. • Po przeanalizowaniu moich mocnych i słabych stron opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, który złożyłam na ręce Dyrektora Szkoły.. Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego 7.. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.W maju zakończyłam staż na nauczyciela mianowanego.. WSTĘP:-Zawadzka MonikaCelem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.Apr 11, 2022Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego 7.

1.1.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Wiedzę zdobytą na warsztatach wykorzystam do prawidłowego odbycia stażu.. Z dniem 1 września rozpoczęłam pracę w nowej placówce w innej gminie.. 01.06.2012 r. Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego Opracowała: dr Anna Bielewicz-Dubiec Podstawowe dane Nauczyciel kontraktowy: dr Anna Bielewicz-Dubiec .. Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego 6. w Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, a zakończyłam 31 maja 2020 roku.. W ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania dyrektor szkoły (palcówki) może ustalić ocenę dorobku zawodowego, gdy w tym czasie uzyska opinię rady rodziców.. W pierwszych miesiącach analizowałem wszelką dokumentację z tym związaną, a mianowicie: Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 — Karta Nauczyciela, w szczególności rozdział 3a• 1 września 2002 roku oddałam wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09. trwał onSPRAWOZDANIE Z ODBYCIA STAŻU NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu Data zakończenia stażu 1.. Nagrody DyrektoraNiniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego..

Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego 6.

Kwalifikacje 3.. Dane nauczyciela odbywającego staż 2.. Kwalifikacje 3.. Miejsca pracy 4.. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r.. Z powodów zdrowotnych dopiero w sierpniu złożyłam sprawozdanie i nadal nie otrzymałam oceny pracy.. Został on zatwierdzony do realizacji.. SPRAWOZDANIE Z ODBYCIA STAŻU NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu Data zakończenia stażu 1.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. BożewoNov 23, 2020Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. Stanowisko: Psycholog.. Nauczyciele mianowani, którzy kończą w maju staż, stają przed problemem profesjonalnego przygotowania dokumentacji "awansowej" i odbycia rozmowy z członkami komisji kwalifikacyjnej powołanej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.Sprawozdanie na nauczyciela mianowanego ..

Dane nauczyciela odbywającego staż 2.

w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Sep 15, 2022May 13, 2021Feb 23, 2022Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien: 1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;Przygotowanie do odbycia stażu na stopień nauczyciela mianowanego rozpocząłem od zapoznania się z dokumentami określającymi procedury jego uzyskiwania.. - czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcySprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Monika Skowron.. 2013 poz. 393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Szkolenie na egzaminatora maturalnego 5.. SPRAWOZDANIE Z ODBYCIA STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Tematyka webinarium dotyczy awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego wg dotychczasowych przepisów.. Marii Konopnickiej w Sieradzu.. WSTĘPDla nauczycieli, którzy legitymowali się na dzień 31 sierpnia 2022 r. stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, wymagany okres przepracowania to 3 lata i 9 miesięcy z możliwością zaliczenia na poczet okresu przepracowania okresów pracy od dnia uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciel mianowanego.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego..

Zawód nauczyciela zaczęłam wykonywać od 01.09.2004r.

Nagrody DyrektoraNov 22, 2020Sprawozdanie do dyrektora z przebiegu stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO .. nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Jeśli nauczyciel nie ma zamiaru wniesienia odwołania, to (bez .. Kurs grantowy: Konstruowanie .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaPrzykładowe - własne - sprawozdanie z rozwoju nauczyciela na mianowanego - nauczyciel matematyki w gimnazjum na stopień mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt